StrictKeyedIterable::lazy

public function lazy(): KeyedIterable<Tk, Tv>;

Returns