XMLWriter::startDTDEntity

public function startDTDEntity(
  string $name,
  bool $isparam,
): bool;

Parameters

  • string $name
  • bool $isparam

Returns

  • bool