StrictKeyedIterable::lastKey

public function lastKey(): ?Tk;

Returns

  • ?Tk