StrictKeyedIterable::lastKey

Description

public function lastKey(): ?Tk