StrictKeyedIterable::firstKey

public function firstKey(): ?Tk;

Returns

  • ?Tk