StrictKeyedIterable::firstKey

public function firstKey(): ?Tk;