StrictKeyedIterable::keys

public function keys(): Iterable<Tk>;

Returns