LazyKeyedIterable::lastKey

public function lastKey(): ?Tk;